Методи І Технології Навчання, Методи Навчання Та Їх Класифікація Педагогіка

При цьому свідомо або несвідомо застосовуються найрізноманітніші методи навчання. Свідомо і цілеспрямовано це відбувається, як правило, у навчальних закладах. Практичний досвід організації у них педагогічного процесу свідчить, що успіх навчання залежить не тільки від правильного визначення його цілей і змісту.

Вони охоплюють освітній процес від визначення мети до результатів. Аналіз, синтез, індукція і дедукція є методами логічного мислення, а не навчання, тому неправомірно вважати їх методами навчання. Педагогічні умови підвищення ефективності пояснення матеріалу – логічність міркувань, добре продумана система доказів, чіткість формулювань, звернення уваги курсантів та слухачів на головні, основні моменти викладу. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань і короткого усного або письмового інструктажу курсанти та слухачі самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження і вимірювання, виконують дії пошукового характеру.

методи навчання

Передбачає графічну форму відповіді учня на запитання, коли обчислення або знаходження різних величин здійснюють за допомогою креслення, графіка, малюнка, векторної діаграми тощо. Виконання графічного завдання потребує додаткового приладдя (лінійки, циркуля, транспортира та ін.). Особливий вид графічної перевірки — робота з контурними картами. Методи контролю забезпечують одержання зворотної інформації про зміст, характер і досягнення у навчально-пізнавальній діяльності учнів та про ефективність праці вчителя.

Чотири бали ( «добре») виставляється за тверде знання матеріалу в межах програмних вимог, коли учень відповідає без навідних запитань, розбирається в літературі по проблемі, а при виконанні практичних робіт – за правильно виконане завдання. Якщо учень демонструє невпевнене знання, допускає несуттєві помилки, не проявляє самостійності суджень, а на поставлені запитання відповідає недостатньо чітко і повно, то його відповідь оцінюється в три бали ( «задовільно»). • практична робота – виконання завдань з обробки матеріалів, виготовлення предметів, продуктів, раббта на пришкільних ділянках, в майстернях та ін. Мета практичних робіт – застосування знань, вироблення досвіду і умінь діяльності, формування організаційних, господарських та інших навичок. Рефлексивний спосіб націлений на усвідомлення самої особистості в процесі освіти.

Класифікація Методів Навчання

У Російській педагогічної енциклопедії, випущеної в 1993 році, метод навчання розглядається як система послідовних взаємопов’язаних дій вчителя та учнів, що забезпечують засвоєння змісту освіти . Ці методи реалізуються як образний евристичний розповідь (В старших класах – лекція) або як словесний опис проведеного наукового дослідження. У них учитель розгортає перед думкою учнів проблему у всіх її протиріччях, висуває гіпотезу її вирішення, послідовно аналізуючи і систематизуючи наявні дані, показує шляхи докази гіпотези, формулює висновки. Найвпізнаваніші серед них – вправи, розповідь, бесіда, гра та ін.

Зокрема, випускники мають сформулювати рекомендації, поради, виділити певні ключові моменти. Методи індивідуалізованого навчання спираються на принципи толерантності та рівноваги в освітньому середовищі, сприяють підвищенню ефективності навчання. Учитель приймає розбіжності як соціальну цінність. Педагоги застосовують різноманітні методи навчання, основні класифікації розглянемо нижче.

Практичні Методи Навчання

Важливо забезпечити органічне поєднання їх зі словами вчителя, іншими засобами навчання, відповідність між змістом і навчально-виховним завданням уроку, застосування різних методичних прийомів, спрямованих на розвиток пізнавальних можливостей учнів. Засобом активізації свідомості, зміцнення знань, розвитку умінь і навичок є самоконтроль. Згідно з ним учнів, які користуються повною довірою педагогів унаслідок свідомого ставлення до навчання, переводять на самоконтроль, довіряючи їм самим собі виставляти оцінку.

До того ж тепер ми знаємо, що робити з ним на практиці. Зазвичай, практичні вправи часто використовуються під час вивчення мов. Але не всі розуміють, що практика необхідна кожній навчальній дисципліні. Це чітко організовані процеси всебічного розгляду проблемного питання. Як правило, обирають пропонента і опонента.

Вправи — це багаторазове виконання розумових або практичних дій з метою опанування ними. Вправи за характером виконання поділяють на усні, письмові, графічні і навчально-трудові, pitest.org.ua а за мірою самостійності учнів — на відтворювальні, тренувальні, коментувальні. Зазвичай до них переходять після вивчення розділу для закріплення, повторення матеріалу.